Privatumo politika

Privatumo politika

„LiART“ patvirtina, kad Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo interneto parduotuvėje „LiART“, o taip pat veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros  tikslais.

Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų trečioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

– vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;

– teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

– jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikloms arba būtina jas tirti.

Pirkėjas turi šias teises:

– gauti informaciją apie savo Asmens duomenų tvarkymą;

– gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus;

– reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Taisyklėse numatytus atvejus;

– nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys, tačiau tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų interneto parduotuvėje „LiART“.

– Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo duomenis Pardavėjas turi teisę laikyti serveryje neterminuotai, esant visiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.

– Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu išsiųsdamas tokį prašymą elektroninio pašto adresu shop@liart.lt. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui raštišką atsakymą el. paštu bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti.